Pravidlá

Pravidlá, administrácia, návrhy

Pravidlá

Neprečítaný príspevokod Rinzler » Sob Nov 24, 2012 7:25 pm

Registráciou na tomto fóre potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali, beriete na vedomie a súhlasíte s pravidlami tohto fóra.

Predpoklady užívateľa
  Predpokladá sa, že užívateľ, ktorý sa chce zaregistrovať a tým sa živo zapojiť do diskusie na skeptickom fóre, má snahu zodpovedne pristupovať k informáciám:

   -Má záujem o konštruktívnu diskusiu;
   -Chce sa dozvedieť niečo viac, prediskutovať otázky, ktoré ho zaujímajú;
   -Má snahu zvážiť a preštudovať si potrebné zdroje, ktoré sú k danej téme dostupné;
   -Pred položením otázky alebo založením novej témy si dobre premyslí štruktúru, zmysel a hodnotu obsahu, ktorý chce komunikovať;
  Predpokladá sa, že užívateľ má aspoň základné znalosti chýb v argumentácii a kognitívnych či iných ilúzií a vyhýba sa im, prípadne je ochotný si ich naštudovať.

  Užívatelia, ktorí nemajú skúsenosti s kritickým myslením sa na tu môžu naučiť niektoré metódy. Očakáva sa, že pri akejkoľvek chybe v argumentácii na ňu ostatní užívatelia trpezlivo odkážu. Užívateľ sa z chyby poučí a bude sa snažiť, aby sa v budúcnosti neopakovala.

Registrácia
  Užívateľ si registruje jeden užívateľský účet. Pri odcudzení či problémoch s účtom môže napísať na adresu pouzime.rozum@gmail.com o zmenu nastavení.

  Je zakázané používať ako nick vulgárne slová, internetové odkazy a reklamu.

  Užívateľ si môže k svojmu profilu pripojiť podpis, v ktorom môže uviesť link na svoju www stránku.

Základné pravidlá
  Na fóre platia zásady slušného správania a etiky. Užívateľ nemá právo urážať, útočiť, znevažovať a iným spôsobom zhadzovať iného užívateľa. Užívateľ sa nevyjadruje hanlivo ani na adresu organizácií, spoločenstiev a zoskupení ľudí, firiem, spoločností.

  Na fórum nepatrí obsah, ktorý porušuje zákony, autorské či iné práva, propaguje násilie, detskú pornografiu a týranie zvierat. Každý užívateľ zodpovedá za obsah, ktorý na stránku pridáva. Ak sa v príspevku objaví nežiadúci obsah, bude tento obsah zmenený alebo vymazaný a užívateľ bude upozornený.

  Pri hrubom porušení pravidiel budú nežiaduci obsah odstránený bez udania dôvodu.

  Užívatelia môžu posielať súkromné správy. Zakázané je spamovať schránky iných užívateľov nevyžiadanou reklamou, výzvami či iným obsahom, ktorý užívateľov obťažuje. Nežiadúcu poštu môže užívateľ nahlásiť na posúdenie administrátormi.

  Vzájomné spory medzi užívateľmi sa riešia vnútornou poštou. Zakázané je bezdôvodne obviňovať iných užívateľov.

Príspevky všeobecne
  Užívatelia môžu vytvárať a komentovať témy jednotlivých fór.

  Užívateľ, ktorý ide zakladať tému si dôkladne prezrie celé fórum, aby sa uistil, že nevytvára duplicitnú tému, na ktorú už prebieha alebo prebehla diskusia. Duplicitné témy budú zmazané bez udania dôvodu, aby sa zachovala vecnosť a prehľadnosť.

  Ak chce užívateľ prispieť do diskusie, najprv sa uistí, že komentár s daným názorom ešte nie je vo vlákne. Opakujúce sa komentáre a opakujúce sa otázky budú zmazané, aby sa zachovala vecnosť a prehľadnosť.

  Komentár by mal obsahovať všetko, čo chce užívateľ v daný čas povedať. Za účelom zachovania prehľadnosti sa vyžaduje, aby užívatelia nepísali 4 krátke po sebe idúce vety do samostatných komentárov, ale spojili to do jedného.

  Komentár ako aj téma obsahuje informácie k téme, formulované čo najjasnejšie a najkonkrétnejšie.

  Príspevky sú písané prehľadne, jednotlivé odseky dlhšieho textu sú od seba oddeľované prázdnym riadkom. Príspevky pôsobiace ako stena textu budú považované za spam, ich autor bude napomenutý a vyzvaný k náprave.

  Je zakázané publikovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje autorské práva (pirátsky obsah, hudbu, filmy, knihy, a iné obsahy spadajúce pod pojem warez).

  Je zakázané vytvárať príspevky s cieľom reklamy komerčných projektov, produktov a služieb (ak k danému účelu nebolo vytvorené a schválené sub-fórum).

  Príspevky bez zmyslu, spam, reklama, a príspevky nepatriace do kategórie fóra budú zmazané.

  V nadpisoch príspevkov ako aj v ich obsahu je zakázané písať Upper case (všetky písmená veľké), ak si to nevyžadujú špeciálne značky, gramatika, skratky a podobne.

  Nevhodné príspevky so škodlivým obsahom, spam, nesprávne publikované príspevky, možno nahlásiť. Časté a neopodstatnené nahlasovanie bude podľa okolností považované za porušenie poriadku fóra.

Každý užívateľ je zodpovedný za získanie čo najkvalitnejších zdrojov faktov, na ktorých zakladá svoje tvrdenia. Hodnotu dôkazu a zdroja musí vedieť zhodnotiť sám. Príspevok, ktorého tvrdenia nespĺňajú nároky na kvalitné zdroje a dôkazy môžu byť vymazané. Za špeciálnych okolností môže byť príspevok ponechaný, ak poukázanie na jeho chybu viedlo k poučeniu ostatných. Nick autora takého príspevku však nebude uvedený.

Diskusia
  Skeptické fórum je zoskupenie ľudí, ktorí chcú alebo používajú kritické myslenie a ide im o vedeckú a informačnú gramotnosť. Sú si vedomí foriem a metód kritického myslenia a snažia sa diskutovať vecne, fakticky a konkrétne.

  Užívateľ je povinný diskutovať na úrovni, premyslieť si svoje diskusné príspevky a vyhýbať sa biasom a fallacies. Svoje tvrdenia a názory opiera o relevantné fakty, poznatky a dôkazy a tieto je, podľa potreby, povinný na podporu svojich tvrdení uviesť v danom príspevku ako zdroj.

  Pri použití omylov v argumentácii či iných chýb komunikácie bude požiadaný o nápravu svojho správania.

  Pri hrubom porušení pravidiel relevantnej diskusie, bude užívateľ vylúčený z fóra.

  Treba sa vyhýbyť najmä argumentov ad hominem, ad verecundiam, ad populum, slippery slope, straw man a special pleadings. Opakované postovanie takýchto komentárov môže viesť až k vylúčeniu z fóra.

Zakladanie Tém
  Užívatelia môžu vytvárať dva typy tém:
   Otázka: tému formou otázky zakladá užívateľ, ktorého zaujíma nejaká problematika, o ktorej by sa chcel dozvedieť viac, zvážiť iné názory. Užívateľ formuluje svoju otázku, resp. tému ktorá ho zaujíma stručne, jasne, uvedie relevantné fakty, argumenty a zdroje, v ktorých sa daná téma spomína a preberá.

   Otázka má byť postavená na relevantných informáciách, za ktorých vyhľadanie je zodpovedný ten, kto sa pýta. Užívateľ sa pýta na témy, ktoré sú zaujímavé, ktorých jednoznačné odpovede nie sú prístupné jednoduchým kliknutím v google.

   Užívateľ berie ohľad na čas a úsilie, ktoré ostatní môžu venovať jeho problému, preto sa snaží čo najviac im uľahčiť prácu vlastným úsilím dohľadať si odpoveď.

   Môže uviesť svoj názor a stanovisko k téme s odôvodnením, na akých faktoch a poznatkoch svoje stanovisko zakladá.

   Otázky, ktoré sú pokladané neuvážene, alebo s cieľom uľahčiť si prácu s hľadaním odpovede, budú zmazané.

   Ak sa otázka týka článku alebo obsahu zverejnenom na internete, uvedie sa stručný obsah témy, s kľúčovými faktami, tvrdeniami či informáciami a uvedie sa link na zdroj.

   Ak sa obsah otázky zakladá na neopodstatnených tvrdeniach, na obsahu bez dôkazov, potom tento stav užívateľ uvedie v poznámke.

   Z hľadiska prehľadnosti a dodržiavania autorských práv je zakázané kopírovať celý obsah z iných stránok.

   Hlavná téma - tvorí ju užívateľ, ktorý chce informovať o relevantnej problematike alebo kontroverznej téme, pričom má v danej oblasti naštudované zdroje a ujasnené tvrdenia. Ak užívateľ pridáva tému, ktorej obsah je napísaný formou článku na inom portály, uvedie dôležité časti dokumentu a odkáže na originálny článok.

   Hlavná téma má obsahovať formuláciu témy, jej analýzu, analýzu tvrdení a záver, zhodnotenie problému užívateľom, ktorý na svoje tvrdenia poskytuje relevantné zdroje.

   Ak sa obsah hlavnej témy zakladá na neopodstatnených tvrdeniach, na obsahu bez dôkazov, potom tento stav užívateľ uvedie v poznámke.

   Ostatné témy
   Na fóre môžu byť otvárané aj rôzne iné hodnotné témy, tipy na knihy, weby a publikácie, ktoré sa zaoberajú vedou, filozofiou vedy, výskumom, praktickými metódami prístupu k informáciám, zaujímavosti z oblasti vedy a techniky, jazyka, kultúry a umenia, ktoré majú súvis s vedecky inšpirovaným svetonázorom.

   Administrátori môžu hodnotu a účel pridaných tém zvážiť, upozorniť súkromnou správou prispievateľa na prípadné nedostatky alebo nevhodnosť.

Každý príspevok, ktorý bude obsahovať citáciu určitého problému, obsahu, alebo link, bez udania dôvodu, kontextu v ktorom ho užívateľ publikuje, bude považovaný za spam a v prípade potreby bude užívateľ upozornený na potrebu uvádzať veci v kontexte. Opakované publikovanie obsahu bez uvedenia kontextu bude odmenené zablokovaním prístupu.

Špeciálne pravidlá
  Špecifické fóra môžu obsahovať detailnejšie požiadavky a pravidlá, definície vhodných obsahov a podobne, ktoré budú v prípade potreby k danému fóru uvedené. Užívateľ je povinný tieto údaje brať na vedomie a rešpektovať.

Off Topic
  Príspevky, ktoré nie sú v súlade s diskutovanou témou budú zmazané. Opakované zverejňovanie off topic povedie k napomenutiu užívateľa, pri neustálom ignorovaní výziev bude užívateľ zablokovaný.

Spory a výhrady
  Užívatelia majú zakázané verejne obviňovať, urážať, spamovať alebo vyhrážať sa iným užívateľom a administrátorom boardu. Príspevky, ktoré verejne obviňujú alebo kritizujú prácu administrátorov budú z témy vymazané ako off topic. Problémy, spory a výhrady voči činnosti administrátorov si užívateľ rieši priamo prostredníctvom vnútornej pošty s dotyčným adminom, alebo iným, ktorý spor posúdi a rozhodne o ďalšom postupe.

Špeciálne pravidlo
  Na tomto fóre je zakázané uľavovať si nevhodným spôsobom na adresu náboženských skupín, zosmiešňovať či iným spôsobom prejavovať nenávisť a opovrhovanie voči týmto témam. Pre takéto aktivity je na internete dosť miesta aj inde, nie na skeptickom fóre, ktorého členovia sa chcú dozvedieť faktické praktické a hodnotné informácie.

  Snahy o urážanie, hrubé a hlúpe útoky na náboženské skupiny budú dôvodom na vylúčenie užívateľa z tohto fóra.


Politika a ideológia
Skepticizmus a kritické myslenie je spôsob, akým človek pristupuje k hodnoteniu kvality informácie. Nie je to ideológia, nemá svoje rituály, obrady, ani tradície, nemá autority, ku ktorým sa treba utiekať. Predstavuje súbor metód myslenia, odlišovania a identifikovania klamov, dezinformácií či chybných záverov rôznych tvrdení. Z toho dôvodu je zakázané na tomto fóre propagovať a šíriť akékoľvek ideológie (politické či iné). Je možné uvádzať ideológie v rámci ich faktickej existencie, ich idey, históriu a na čom sa zakladajú, pre kritické zváženie a posúdenie ich opodstatnenosti. Akékoľvek šírenie a snaha o pretláčanie vlastných ideologických názorov voči ostatným užívateľom bude riadne napomenuté a neuposlúchnutie potrestané vyhodením užívateľa z fóra.

Zmena pravidiel
Tieto pravidlá môžu byť zmenené a upravené pre upresnenie potrieb fóra. Svoje názory, tipy, nápady a kritiku pre zlepšenie, môžete uviesť v tejto sekcii. Nejasnosti k pravidlám môžete vyjadriť v tomto vlákne.
Obrázok užívateľa
Rinzler
Site Admin
Site Admin
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob Nov 24, 2012 3:35 pm

Späť na Základné informácie a pravidlá

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron

x